ozviat
معماری MODEL – VIEW – CONTROL یا (MVC)

در این معماری در واقع ما دارای ترجمه ای از قسمت های مهم معماری به شکل زیر هستیم:

MODEL : وظیفه کار با پایگاه داده را بر عهده دارد.
VIEW : وظیفه ار

کاربران گروه

مدیران گروه

MVC

گروه عمومی · 2 کاربر · 2 پست
صابر طباطبائی یزدی
saber
Lesson 07: Using Stored Procedures
http://www.csharp-station.com/Tutorials/AdoDotNet/Lesson07.aspx
صابر طباطبائی یزدی
saber
آموزش های موجود درباره ی ام وی سی .... MVC ... (توضیحات اینکه این دوره چیست را در توضیح این گروه بخوانید) ...
باشگاه مشتریان مصباح سافت · تماس